top of page
Marble Surface

Văn phòng luật của chúng tôi chuyên vào Luật Thừa Kế Tài Sản và Luật Thương Mại

Luật sư nói tiếng việt

Marble Surface

Dịch vụ

 

  • Di Chúc và Living Trust

  • Giấy ủy quyền về tài chính và y tế

 

  • Chúng tôi đại diện cho bạn trong quá trình chứng thực di chúc tại tòa án (Probate)

  • Đăng ký quyền giám hộ và quyền bảo quản (Guardianship & Conservatorship)

  • Thành lập công ty (LLC & Corporation)

  • Xem lại hợp đồng và dự thảo hợp đồng

 

  • Nhãn hiệu (Trademark)

bottom of page