Marble Surface

Văn phòng luật của chúng tôi chuyên vào Luật Thừa Kế Tài Sản và Luật Thương Mại

Luật sư nói tiếng việt

Marble Surface

Dịch vụ

 

  • Di Chúc và Living Trust

  • Giấy ủy quyền về tài chính và y tế

 

  • Chúng tôi đại diện cho bạn trong quá trình chứng thực di chúc tại tòa án (Probate)

  • Đăng ký quyền giám hộ và quyền bảo quản (Guardianship & Conservatorship)

  • Thành lập công ty (LLC & Corporation)

  • Xem lại hợp đồng và dự thảo hợp đồng

 

  • Nhãn hiệu (Trademark)